Leader 2005-2007 » Leader ČR 2006 » Strategie pro Leader ČR 2006

Název strategie: "Do Valašských hor"

Motto: "Valašské hory sú naša otčina..."


Zvolené téma (dotační titul):

Téma č.2: "Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce"

Celkový cíl:

Diversifikace ekonomických činností v zemědělství se zaměřením na údržbu a obnovu krajiny, rozvoj podnikání v cestovním ruchu a zhodnocení místní produkce.

Strategické cíle (podle jednotlivých opatření):

 • Revitalizace a údržba krajiny a vytvoření podmínek pro rozvoj ekologického zemědělství se zaměřením na posílení výroby tradičních produktů.
 • Zhodnocení a rozvoj přírodních a kulturních zdrojů a propojení všech subjektů využívajících toto dědictví pro rozvoj cestovního ruchu.

Popis záměru:

Do programu Leader ČR se MAS Hornolidečska přihlásila v roce 2005. Programový výbor na svém zasedání dne 19.1.2005 zvolil téma č. 3 „Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů“ a zpracoval Záměr na období 2005 – 2007 s názvem „Z Valašských kopců do Slováckých nížin“, který je zaměřen na podporu moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny, podporu výroby tradičních valašských produktů a podporu rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu. Na uvedeném tématu zaměření Záměru se shodli všichni členové programového výboru MAS, jak z oblasti veřejného sektoru tak podnikatelské sféry. Uvedené téma nejvíce přispěje k zachování stávajícího prostředí a jeho následnému rozvoji.

Předložený Záměr MAS Hornolidečska uspěl v konkurenci žádostí v roce 2005 a byl ze strany MZe schválen k financování. Správnost zvoleného Záměru je ověřeno kvalitou podaných projektů konečnými příjemci podpory a jejich úspěšnou realizací v roce 2005.

V průběhu roku 2005 byl tento Záměr s odbornou veřejností v mikroregionu Hornolidečsko diskutován. Z těchto diskuzí vzešly připomínky, na základě kterých byl Záměr pro LEADER ČR na rok 2006 verifikován. Vzhledem k oprávněnosti připomínek, realizovaných projektů v roce 2005 a připravovaných projektů na další období Programový výbor přehodnotil vybrané téma v roce 2005 a pro rok 2006 zvolil téma č. 2 „Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce“. Důvodem změny tématu je snaha více podpořit především podnikatelské aktivity zaměřené na ekologické zemědělství a zhodnocení místních produktů. Téma č. 2 "Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce" programový výbor schválil na svém zasedání dne 9.3.2006. Dále schválil předložení žádosti do programu Leader ČR v roce 2006. Toto rozhodnutí se opírá také o velký zájmem potenciálních žadatelů především z řad podnikatelů podnikajících v oblasti zemědělství, kteří během roku 2005 konzultovali z manažerem MAS Hornolidečska svoje záměry.

Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce zlepší ekonomické prostředí příhraničního mikroregionu Hornolidečska, přispěje ke stabilizaci obyvatelstva a následnému přílivu dalších obyvatel. Současně přiláká do mikroregionu návštěvníky, kteří se budou podílet na ekonomickém rozvoji, který s sebou přinese rozvoj služeb a s tím spojený vznik nových pracovních míst v zemědělství a v navazující oblasti služeb zejména cestovního ruchu.

Předkládaný záměr má pilotní charakter v rámci Leaderu ČR jak na území Zlínského kraje, tak i v celé ČR. V roce 2005 byla uzavřena dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci s Místní akční skupinou mikroregionu Buchlov, která definuje společný postup při implementaci metody LEADER v obou územích a podporuje vznik společných projektů jednotlivých aktérů rozvoje území. Pilotní charakter je v propojení společných prezentací, propagace, marketingu, prodejních trhů a vytváření nových společných podnikatelských výrobních a odbytových sítí. Síla tohoto propojení spočívá v rozmanitosti Valašska a Slovácka čímž zvyšuje atraktivitu obou území.

Předkládaný záměr postihuje všechny tři aktivity v rámci zvoleného tématu, přičemž aktivita 2 a 3 výrazně podpoří realizaci aktivity č.1:

1. Realizace strategie rozvoje mikroregionu

 • obnova hospodářských budov, rekonstrukce nebo modernizace,
 • úprava komerčních ploch,
 • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti a inkubátorů pro činnosti s místní spotřebou (pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování),
 • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v tradiční regionální výrobě a řemeslech (dílny, sklady, obchody),
 • pořizování technologií k úsporám paliv a energie,
 • stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie,
 • zřizování a strojové vybavení dílen,
 • využití výsledků výzkumu, zavádění nových výrobních strojů a technologií,
 • investice ke zhodnocení místní produkce, obchodní akce,
 • investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce),
 • budování rekvalifikačních školících a vzdělávacích zařízení,

 

2. Projekty spolupráce

 1. Meziregionální spolupráce - předkládaný projekt obsahuje společné aktivity MAS Hornolidečsko a MAS mikroregionu Buchlov v oblastech tvorby a využívání společných produktů, propojení informačních sítí, výměny expertů a podporou vytváření nových společných podnikatelských výrobních a odbytových sítí. Spolupráci dokládá smlouva o spolupráci mezi oběma Místními akčními skupinami Hornolidečska a mikroregionu Buchlov. Konkrétní spolupráce obou mikroregionů v rámci tohoto záměru je blíže specifikována v rámci popisu jednotlivých opatření.
 2. Mezinárodní spolupráce – koncem roku 2005 uzavřela MAS Hornolidečska spolupráci se slovenským mikroregionem Púchovská dolina dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci. V dohodě je deklarován společný postup v rámci realizace Strategií pro Leader na svých územích. Vzhledem k tomu, že na Slovensku se na implementaci programu Leader teprve připravují, a že na české straně je metoda Leader implementována již od roku 2003, má MAS Hornolidečsko (která je do metody Leader zapojena od začátku) více zkušeností. Spolupráce bude zpočátku spočívat v předávání zkušeností slovenskému partnerovi. Následně budou oba partneři spolupracovat při tvorbě a aktualizaci svých Strategií pro Leader, vyhledávat a definovat oblasti, ve kterých bude rozvíjena spolupráce při realizaci společných rozvojových projektů jednotlivých subjektů u obou partnerů. Oba partneři tímto navazují na dlouhodobou spolupráci při rozvoji obou území. Cílem je další rozvoj spolupráce a zkvalitnění života v příhraniční oblasti obou mikroregionů.

2. Sítě

 1. v rámci záměru budou realizovány aktivity vzájemně propagující informační a podnikatelské sítě obou mikroregionů
 2. propojení internetových stránek obou mikroregionů
 3. systém komunikace na úrovni marketingu odbytu krajových produktů místních podnikatelů
 4. podpora tvorby nových vzájemně provázaných podnikatelských výrobních a odbytových sítí

 

Předkládaný záměr je rozdělen do dvou opatření "Podpora moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských produktů" a „Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu“. Obě opatření jsou svými cíly a aktivitami vzájemně úzce provázány. Jejich společně provázaná realizace vytvoří synergický efekt v ekonomickém rozvoji mikroregionu a k trvale udržitelnému životu v něm.

První opatření je zaměřeno do oblasti ekologického zemědělství maximálně šetrného k životnímu prostředí za podmínky dodržování hlavních principů trvale udržitelného rozvoje. Podstata ekologického zemědělství spočívá v minimalizaci používání syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin. Ekologické zemědělství je převážně doménou horských a podhorských podniků na trvalých travních porostech zaměřených zejména na údržbu krajiny. Vzhledem ke geografické poloze mikroregionu v podhorské a horské oblasti Javorníků a Beskyd bude kladen důraz na obnovu zdevastovaných částí krajiny a rehabilitaci přírodních lokalit vč. vodních ploch. K naplnění tohoto cíle budou podporovány aktivity směřující ke zlepšení podmínek pro volný chov ovcí a skotu, jako je např. budování mobilních ohrad, budování chráněných přístřešků apod.

Podpora bude směřována do hospodářských aktivit vytvářejících vyšší přidanou hodnotu. Podpořené aktivity napomůžou ke zpracování a odbytu komodit, vývoj nových výrobků a alternativních způsobů prodeje (jako např. „ze dvora“), čímž bude položen základ k tvorbě podnikatelských výrobních a odbytových sítí. V rámci opatření bude podporován rozvoj sadovnictví se zaměřením na tradiční ovoce a jeho následné zpracování. Dále budou podporovány aktivity směřující do údržby krajiny v úzkém spojení s chovem ovcí a skotu s následnou tvorbou valašských produktů jako např.:

 • "Jehněčí Valašsko" – chov ovcí neodmyslitelně patří do podhorské a horské krajiny Valašska. Nejedná se však jen o chov ovcí nebo výrobu jehněčího, ale představuje ucelený systém trvale udržitelného rozvoje úzce spojeného s ekonomickými aktivitami začínající u šetrné údržby krajiny a životního prostředí přes produkci jehněčích masných výrobků – valašských specialit až po výrobu vlny, výrobků z vlny a kožešin.
 • "Valašské sýrové produkty" – budou podporovány investice do pořízení technologií a budování či obnovu vhodných prostor pro zpracování sýra (ovčího, kozího apod.) a dalších sýrových produktů.
 • "Valašské beránčí produkty" – budou podporovat ekonomickou životaschopnost a schopnost zemědělců podnikat v oblasti cestovního ruchu – různé výrobky z ovčí vlny (příze, obuv apod.).
 • "Medové Valašsko" – na území mikroregionu Hornolidečska se na rozlehlých lukách vyskytuje ohrožená flóra jako jsou např. orchideje či Šafrán bělokvětý. Pro zachování jejich další existence je nutné zajištění reprodukce. Zde se předpokládá podpora včelařů a včelstev. Jedná se také o ucelený systém specifické části ekologického zemědělství se všemi jeho prvky – údržbou krajiny a zachování přírodních zdrojů, bioprodukty (výroba „zdravého bio - medu“), výroba vosku a dalších včelích produktů. Včely mají jedinečný význam a pro zemědělce jsou nepostradatelné – bez včel není produkce, resp. zemědělec potřebuje včelu k zajištění své produkce.
 • "Valašská trnka" – na území bude podporována výsadba a obnova ovocných dřevin, které jsou typické pro valašskou oblast. Tato výsadba napomůže ke zlepšení ovzduší, zpevnění břehů a hrází a v neposlední řadě přispěje k rozvoji výroby typických valašských produktů (např. povidla, likéry apod.)

Vytvářená místní produkce a místní speciality budou představovat nezaměnitelné typické valašské produkty, které napomůžou vytvářet image mikroregionu a přispějí tak k rozvoji cestovního ruchu – provázání s druhým opatřením. Vytvářené produkty budou představovat "Valašsko tak, jak ho ještě neznáte" a z aktivit bude zřejmá "Valašská pohoda".

V rámci prvního opatření bude podporována tvorba podnikatelských výrobních a odbytových sítí mezi ekonomickými odvětvími tradičně od sebe oddělenými.

Podporována bude také výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí.

Při realizaci rozvojových aktivit bude využíváno moderních poznatků vědy a výzkumu zejména při obnově původního rázu krajiny narušeného extenzivní zemědělskou výrobou. Při této činnosti bude využíváno aktivit zejména ekologických sdružení, výsledků výzkumných ústavů a vysokých škol zemědělského a lesnického zaměření. Poznatky ekologicky hospodařících zemědělců budou nabídnuty pro další výzkum, příp. zemědělcům v dalších mikroregionech s podobnými podmínkami.

Meziregionální spolupráce MAS mikroregionu Buchlov a MAS Hornolidečska je specifikována ve smlouvě o spolupráci a v rámci tohoto opatření bude spočívat ve vytváření vzájemně provázaných podnikatelských výrobních a odbytových sítí, vytváření partnerství, ve výměně zkušeností, výměny produktů a předávání know – how s ohledem na specifika obou mikroregionů. S partnerem budou vytvářeny nová společná odbytiště místních produktů výměnným systémem na společných akcích partnerů.

Druhé opatření je zaměřeno do oblasti rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na ekologické zemědělství a jeho produkci. V rámci tohoto opatření bude podporováno budování turistické infrastruktury - obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti a inkubátorů pro činnosti s místní spotřebou (pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování). Důraz bude kladen na tvorbu turistických produktů a balíčků se zaměřením na letní a zimní turistiku. Návštěvník bude mít možnost ubytování v typických "Valašských staveních" a ochutnat místní valašské speciality. Zvláštní pozornost bude věnována agroturistice a jejím produktům. Návštěvník zde musí poznat "Valašskou pohodu" a tento pocit si odvézt s sebou domů.

Meziregionální spolupráce MAS mikroregionu Buchlov a MAS Hornolidečska je specifikována ve smlouvě o spolupráci a v rámci tohoto opatření bude spočívat zejména v propojení informačních sítí obou mikroregionů, ve vytvoření společného informačního systému, a v zapojení podnikatelů a služeb v mikroregionu Hornolidečsko do stávajícího systému slev Region Pas Buchlov. Budou pořádány společné folklórní akce, společné trhy, jarmarky a prodejní akce jak na území obou mikroregionů, tak i mimo tato území. Obě místní akční skupiny se dále dohodly na společné prezentaci a propagaci. Síla propojení obou mikroregionů je v rozmanitosti Valašska a Slovácka.

Přehled opatření:

 • Podpora moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských produktů
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu

Typy projektů v rámci jednotlivých opatření:

I. Podpora moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských produktů

1. Typy projektů ziskových subjektů

 • obnova hospodářských budov, rekonstrukce nebo modernizace,
 • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v tradiční regionální výrobě a řemeslech (dílny, sklady, obchody),
 • pořizování technologií k úsporám paliv a energie,
 • stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie,
 • zřizování a strojové vybavení dílen,
 • využití výsledků výzkumu, zavádění nových výrobních strojů a technologií,
 • investice ke zhodnocení místní produkce, obchodní akce,
 • investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce),
 • budování společných výrobních a odbytových sítí krajových produktů

 

2. Typy projektů neziskových subjektů

 1. investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce),
 2. pořizování technologií k úsporám paliv a energie,
 3. stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie,
 4. investice ke zhodnocení místní produkce, obchodní akce,
 5. budování společných výrobních a odbytových sítí krajových produktů

 

II. Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu

1. Typy projektů ziskových subjektů

 1. úprava komerčních ploch,
 2. obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti a inkubátorů pro činnosti s místní spotřebou (pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování),
 3. pořizování technologií k úsporám paliv a energie,
 4. stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie,
 5. zřizování a strojové vybavení dílen,
 6. investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce),
 7. budování rekvalifikačních školících a vzdělávacích zařízení,
 8. vytváření společných informačních sítí, výrobních a odbytových sítí

2. Typy projektů neziskových subjektů

 1. investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce),
 2. pořizování technologií k úsporám paliv a energie,
 3. stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie,
 4. budování rekvalifikačních školících a vzdělávacích zařízení,
 5. vytváření společných informačních sítí

Datum: 13.4.2006