Projekty MAS » Síťování místních produktů na Valašsku

Oblast podpory:        VII  Rozvoj drobné venkovské ekonomiky neproduktivními investicemi - podpora venkovské turistiky a místní produkce, usměrnění služeb cestovního ruchu včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků (a to i v lesích), zvyšování společenské hodnoty na lesních pozemcích.

Opatření:                   IV.2.1 Realizace projektu spolupráce

 

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních producentů, výrobců a odběratelů působících v různých odvětvích místního hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa). Hlavním výstupem projektu bude vytvořená databáze místních výrobců a nová regionální známka „Kvalita z Valašska“, která zaručí kvalitu výrobku konečným uživatelům. V prvotní fázi bude projekt zaměřený především na potravinářské komodity, později bude rozšířen i o řemeslné výrobky. Do projektu jsou zapojeny Místní akční skupiny působící v regionu Valašsko, konkrétně to jsou MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS ploština, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. Hlavním cílem projektu je podpora regionálních producentů zejména potravin a zemědělských komodit, ucelené zviditelnění zájmového regionu a zvýšení úrovně a kvality nabízených služeb veřejnosti – a to jak návštěvníků regionu, tak i občanům zde žijícím.

 


Dne 27.6.2011 byla na CP SZIF v Praze podána žádost o dotaci na projekt spolupráce. Rozhodnutí o shcválení či neschválení žádosti bude známo během podzimu roku 2011.

 

 


 

Na zemědělském veletrhu Země živitelka, byly představeny schválené projekty spolupráce Místních akčních skupin. Projekt "Síťování místních produktů na Valašsku" byl jedním z podpořených a bude se proto v následujícím roce realizovat. S realizací se začne ihned, jakmile bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.

 


 

Termín podepsání Dohody byl stanoven na přelom roku 2011/2012. Začátkem ledna tak byla Dohoda konečně podepsána a začne samotná realizace projektu.

 


 

Během měsíce ledna a února 2012 proběhlo několik společných setkání koordinačního týmu. V současné době se intentivně pracuje na základním nastavení projektu. Již se začalo s oslovováním možných držitelů značky a připravuje se také vizuální podoba značky.

 


 

Od začátku roku se na projektu intenzivně pracuje. Již v únoru byl vybrán vítězný návrh grafické podoby značky. Ta byla následně zaregistrována na úřadu průmyslového vlastnictví. Během jara pokračovalo jednání s potenciálními držiteli značky a mile nás překvapil zájem o připojení se ke značce. Dále se podařilo dát dohromady výběrovou komisi pro udělování značky, kterou tvoří jak zástupci všech MAS, tak také odborníci z oboru a zástupci veřejné správy. Během léta také proběhly první farmářské trhy pod hlavičkou nové značky a zdá se, že o tradiční a místní výrobky je v regionu velký zájem.

 


 

 

V současné době (léto 2013) se připravuje vyúčtování projektu. Ve dvou certifikačních kolech bylo certifikováno celkem 27 výrobků, jak řemeslných tak potravinářských. Již na začátku letošního roku byl spuštěn web www.pravevalasske.cz, kde můžete najít všechny důležité informace týkající se projektu.

 


 

 

Realizace projektu byla úspěšně ukončena a projekt již je proplacen. Stále probíhají aktivity spojené s udržitelností projektu - farmářské trhy, certifikace výrobků apod. Informace o regionální známce získate na webu www.pravevalasske.cz

 

 

 

 

kızılay dershaneler