Projekty MAS » Zachování tradic a kulturního dědictví Hornolidečska a Buchlovska

 

Hlavní opatření:         III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

                                   Záměr b) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.

Vedlejší opatření:      IV.2.1 Realizace projektu spolupráce

 

Projekt řeší nedostatek krojů pro zachování tradic, kulturního a historického bohatství MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Umožní činnost souborů a spolků, které jsou významným prvkem nejen prezentace území, ale také zdrojem kulturního a společenského života v obcích mikroregionu a přispívají k pocitu sounáležitosti k danému území.

Plánovanými výstupy projektu Spolupráce je pořízení valašských a slováckých krojů a upořádání 4 společných kulturních akcí, do kterých budou zapojeny soubory a spolky (především dětské) působící na obou území MAS.

Hlavním opatřením bylo vybráno opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, které je zaměřené mimo jiné na posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Podporovány jsou aktivity na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Toto opatření umožní pořízení vybavení - krojů pro činnost spolků a organizací působících na obou území MAS.

Vedlejším opatřením bylo zvoleno opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce. Toto opatření umožní zajištění koordinace a realizace projektu Spolupráce.


 

Dne 9.12.2009 proběhlo v Buchlovicíh společné zasedání zástupců MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Toto zasedání proběhlo v rámci koordinace projektu "Zachováni tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov".


 

Dne 8.3.2010 se v zasedací místnosti MAS v Lidečku konalo jednání programového výboru za účelem výběru dodavatele Valašských krojů. Celkem byly obeslány čtyři firmy a to:

  • Tradice Slovácka, o.p.s.
  • Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
  • Ivana Blanařová
  • Krejčovství Vojtěch Zádrapa

Do termínu pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky a to od firem - Tradice Slovácka, o.p.s. , Lidové tradice a řemesla, o.p.s. , Ivana Blanařová. Kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky byla zvolena nejnižší cena.

Pořadí uchazečů:

  1. Lidové tradice a řemesla, o.p.s. nabídková cena 1 898 830 Kč
  2. Tradice Slovácka, o.p.s. nabídková cena 1 919 000 Kč
  3. Ivana Blanařová nabídková cena 2 810 977 Kč

Jako dodavatel Valašských krojů byla tedy na základě výběrového řízení zvolena firma Lidové tradice a řemesla, o.p.s, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu.

 

Rozhodnutí o výběru


 

Ve dnech 22.4. - 23.4. 2010 proběhlo na území MAS Hornolidečska společné setkání zástupců obou MAS. Hostům byly prezentovány ukázky dobré praxe na úspěšných projektech MAS Hornolidečksa a při společném zasedání byl specifikován další postup při realizaci projektu


 

V současné době probíhá dodávka krojů pro jednotlivé obce, první dodávka krojů a to pro obec Lačnov proběhla 21.5.2010 a poslední dodávka a to pro obec Prlov je plánována na 12.11.2010.

 

 Harmonogram dodávky krojů


 

V rámci projektu proběhly už 3 ze 4 plánovaných společných kulturních akci. Tou první bylo Zpívání o víně v Buchlovicích dne 3.10.2010. Z Hornolidečska se účastnil soubor Valášek s cimbálovou muzikou Lidčan a zpestřil tak program akce o ukázku Valašského folklóru. Další společná akce proběhla v obci Lužná 6.11.2010 kde se konal již poněkolikáté Sraz heligonkářů. Letos se jich zešlo více než 40 z České i Slovenské republiky. Na této akci vystoupil se svým programem mužský pěvecký sbor Tupešané z obce Tupesy a přispěl tak k výborné atmosféře, která zde panovala po celou dobu konání. Zatím poslední společnou akcí byl Dětská krojový bál Hornolidečska a Buchlovska, který se konal 14.11.2010 v novém kulturním domě v Lidečku. Z buchlovic do Lidečka zavítal dětský soubor z Modré a celkem se sešlo téměř 150 dětských učínkujících. Pro ně a také pro další dětské návštěvníky byly připravena spousta her a zábavy. 

 

 

Kroje už jsou dodány! Všechny obce na Hornolidečsku již dostaly nové kroje. Na několika folklorních akcích už se v nich také vystupovalo a vypadá to, že jejich vytížení bude obrovské. Tewrmín proplacení však musel být posunut kvůli problémům při realizaci projektu u partnerské MAS mikroregionu Buchlov. Slovácké kroje jsou mnohem náročnější než ty Valašské a tak se prodloužila doba realizace projekjtu.


 

 

Slavnostní zakončení projektu. Dne 12.2.2011 se ve Slovanském sále na Velehradě koná společná přehlídka zhotovených krojů. Předtsaví se zde účinkující z obou regionů.

 

 

kızılay dershaneler