MAS Hornolidečska

Místní akční skupina Hornolidečska byla založena v roce 2004 za účelem získání dotací z programu Evropské unie – a to konkrétně programu LEADER. MAS Hornolidečska je občanské sdružení založené zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelskými subjekty působících na území Hornolidečského regionu, který tvoří obce Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí. Členem se může stát podnikatelský subjekt nebo nezisková organizace působící na území MASH.

Cílem metody LEADER je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství a rozvoje venkova čelí. Hlavním cílem metody LEADER je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Metoda LEADER se opírá o přístup zdola-nahoru (bottom-up), kterým se snaží rozvinout vnitřní a kolektivní potenciál různých venkovských protagonistů a obcí k tomu, aby na sebe převzali rozvojové aktivity a zajistili tak místní přístup; decentralizaci; orientaci na programovou integraci; a preferenci pilotních projektů, k čemuž jim budou poskytnuty pravomoci. Ačkoliv cílem programu je i realizovat drobné, inovativní projekty, největší důraz je kladen na utváření spolupráce na všech úrovních a na distribuci nových informací, metod a zkušeností, které se s rozvojem venkova pojí. Spolupráce, tvorba partnerství a drobné inovativní projekty, jsou realizovány v rámci integrované strategie rozvoje v cílových oblastech, které jsou spravovány místní akční skupinou (dále jen MAS), odpovědnou za implementaci metody LEADER.

Základním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci metody LEADER provádí činnosti s cílem podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovského mikroregionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů území mikroregionu v dlouhodobější perspektivě. Je zaměřeno především na nové formy zlepšování kvality života v mikroregionu, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.

Mimo tyto hlavní činnosti MAS Hornolidečska dále nabízí následující služby:

  • poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších grantů 
  • zpracování žádostí a specifických příloh (studie proveditelnosti, finanční analýza, podnikatelský plán)
  • dotační management (zpracování vyúčtování projektů, průběžných, závěrečných a monitorovacích zpráv, hlídaní termínů apod.)
  • provádění školení, organizace seminářů, konferencí

Uvedené služby je možné objednat mailem: mail@mashhornolidecska.cz nebo přímo v sídle MAS Hornolidečska, Lidečko 467, 756 12 Lidečko (budova obecního úřadu).

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

MAS Hornolidečska

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler