MAS Hornolidečska » Přihláška

Členem zapsaného spolku Místní akční skupiny Hornolidečska z.s. se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště, právnická osoba sídlo svého podnikání, nebo provozovnu na území Hornolidečska, příp. být jinak územně příslušná k území MAS. Členský příspěvek činí:

- Obce, právnické osoby: 1000,- Kč/rok/člen

- Fyzické osoby, neziskové organizace (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve): 500,- Kč/rok/člen

 

Přihlášku je možno stáhnout zde nebo získat v kanceláři MAS Hornolidečska.

 

Přihlášku doručte na adresu MAS Hornolidečska:
Místní akční skupina Hornolidečska z.s.
Lidečko 467
756 15 Lidečko

 

 

kızılay dershaneler