MAS Hornolidečska » Přihláška » Práva a povinnosti člena

 

Člen MAS má právo:

a) aktivně se účastnit činnosti MAS,

b) účastnit se na jednání a hlasování nejvyššího orgánu; právo účastnit se jednání ostatních povinných orgánů má pouze v případě, že je členem daného orgánu,

c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,

e) volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise; může být členem pouze jednoho uvedeného orgánu MAS,

d) zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti. 

 

Člen MAS má povinnost:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,

b) plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky jimi uzavřené,

c) účastnit se jednání těch orgánů MAS, jejichž je členem; v případě absence se řádně předem omluvit,

d) platit řádně členské příspěvky,

e) být zařazen do jedné ze zájmových skupin podle své převažující činnosti,

f) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.

 

 

 

kızılay dershaneler