MAS Hornolidečska » Přihláška » Podmínky pro přistoupení partnerů

 

Členem MAS se může stát každá fyzická osoba starší 18-let (podnikající i nepodnikající), která je občansky bezúhonná a plně způsobilá k právním úkonům. Členem MAS se může stát také kterákoliv právnická osoba. Každý člen MAS - partner musí splňovat podmínky stanovené těmito stanovami a musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště či sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Valná hromada). Členem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

Členství v MAS vzniká rozhodnutím valné hromady o přijetí člena na základě podané písemné přihlášky. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.

MAS vede seznam členů, ve kterém zápisy a výmazy provádí pracovníci kanceláře MAS dle rozhodnutí valné hromady. Seznam členů bude s udělením souhlasu všech členů MAS zpřístupněn v tištěném provedení v kanceláři MAS, dále bude zpřístupněn pro interní potřebu ministerstev ČR nebo pověřených administrátorů programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a taktéž bude zveřejněn na internetových stránkách MAS.

 

Členství v MAS zaniká:

a) vystoupením - členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla MAS,

b) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,

c) úmrtím člena - fyzické osoby,

d) zánikem právnické osoby,

e) zrušením MAS.

 

Člen může být vyloučen rozhodnutím valné hromady, jestliže:

a) se dopustí hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání MAS,

b) porušuje nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil,

c) způsobil svým jednáním MAS nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,

d) byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.

 

Proces vyloučení se řídí ustanovením §239-242 občanského zákoníku.

Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.