CLLD 2014-2020 » Výzva č. 2 MAS Hornolidečska - Program rozvoje venkova

Výzva č. 2 MAS Hornolidečska, z.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Příjem žádostí: 7.7.2020 - 10.9.2020

 

Výběr žádostí k financování


FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání

FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rovzoj MSP v oblasti výroby a služeb

FICHE 4 Zákaldní služby a obnova vesnic ve venkovksých oblastech

 

Zaregistrované žádosti


 

Dokumenty výzvy


Úplné znění výzvy

 

Pravidla pro žadatele 19.2.1

 

Formulář žádosti o dotaci: podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Postup, jak podat žádost je uveden v následujících přílohách:

 

FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání

Nepovinné přílohy stanovené MAS k Fichi 1 k prokázání preferenčních kritérií

 

FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb

  • Nepovinné přílohy k Fichi 2 MAS Hornolidečska, z.s. nestanovuje

 

FICHE 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  • Nepovinné přílohy k Fichi 4 MAS Hornolidečska, z.s. nestanovuje

 

(v případě, že FICHE nepůjde otevřít, je nutné nejdříve soubor uložit do počítače)

 

Další přílohy a dokumenty


Interní postupy pro PRV MAS Hornolidečska, z.s.

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikosti podniků

Přípklad prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikosti podniků

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek (odkaz na stránky SZIF; platní poslední verze příručky pro zadávání veřejných zakázek)

Souhlasné stanovisko MŽP

Finanční zdraví (odkaz na stránky SZIF; metodika a výpočet finančnho zdraví)

Pravidla pro publicitu PRV (odkaz na stránky SZIF; platí poslední verze příručky pro publicitu)

 

Semináře k výzvě a konzultace žádostí o dotaci


MAS pořádá pro žadatele seminář k přípravě projektů pro jednotlivé Fiche výzvy:

 

POZVÁNKA na seminář k FICHI 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

PREZENTACE FICHE 4

  • Termín konání semináře: 15.7.2020 od 10:00 - 12:00 hod.
  • Místo konání semináře: Betlém Horní Lideč

 

2. seminář pro oblast podpory FICHE 4:

 

POZVÁNKA na seminář k FICHI 1 Rozvoj zemědělského podnikání

PREZENTACE FICHE 1

  • Termín konání semináře: 15.7.2020 od 14:00 - 16:00 hod.
  • Místo konání semináře: Betlém Horní Lideč

 

POZVÁNKA na seminář k FICHI 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb

PREZENTACE FICHE 2

  • Termín konání semináře: 16.7.2020 od 14:00 - 16:00 hod.
  • Místo konání semináře: Betlém Horní Lideč

 

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě.

 

 

 

kızılay dershaneler